Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Passend onderwijs

Passend onderwijs: het lijkt iets nieuws, iets moeilijks. Maar eigenlijk is het gewoon "goed onderwijs".
Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en benutten en daarmee een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Hiermee wordt bedoeld dat alle kinderen in Nederland een plek hebben op een school die past bij wat ze kunnen, waar ze goed in zijn en waar ze zich gelukkig voelen.

We willen ons aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.
Goed contact met ouders is daarvoor noodzakelijk. Daarnaast volgen we de ontwikkeling van kinderen nauwgezet en sluiten we zo goed mogelijk aan. Door middel van observaties, gesprekken met leerlingen én ouders worden de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen in kaart gebracht.

Aurora Onderwijsgroep (Stichting Proo)
De Korenbloem maakt deel uit van Aurora Onderwijsgroep. Binnen deze stichting werken we aan verbinding tussen kinderen, ouders, medewerkers en scholen onderling. Samen staan we sterk! 

Op onze 23 basisscholen en 3 locaties voor voortgezet onderwijs werken wij samen, onder de naam Aurora Onderwijsgroep, aan zo goed mogelijk onderwijs voor onze leerlingen. Het algemeen toegankelijke karakter verbindt onze scholen met elkaar. De kernbegrippen vrijheid, relatie en diversiteit zijn het kompas voor onze wijze van (samen)werken.
De Aurora Onderwijsgroep is opgericht om het openbaar onderwijs op de Noord Veluwe te versterken. Daarmee bedoelen we het primair én het voorgezet onderwijs en de soepele overgang tussen die twee. De drie onderliggende schoolbesturen van het basisonderwijs van Aurora (Stichting Proo), RSG Slingerbos | Levant en RSG N.O.-Veluwe, vormen samen de Aurora Onderwijsgroep. 
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar: https://auroraonderwijsgroep.nl/

Samen hebben we ook een Kenniscentrum: Aurora (Stichting Proo) heeft orthopedagogen in dienst die leerkrachten en ouders kunnen ondersteunen of onderzoek kunnen doen bij kinderen. Verder is op elke school een deskundige intern begeleider werkzaam. Op onze school is dat Ingrid Nuijt.

Op alle Proo-scholen, dus ook bij ons, wordt handelingsgericht gewerkt.
Daarbij staat steeds de vraag centraal:

“Wat heeft dit kind, in deze klas, bij deze leerkracht, met deze ouders, nodig?”

Daarbij kijken we dus heel gericht naar het kind en de omstandigheden en proberen we de omgeving zo optimaal mogelijk in te richten!

Ondersteuningsprofiel
Als wij een kind niet binnen onze school de benodigde ondersteuning kunnen geven, dan voelt dat als een teleurstelling. Voor het kind, de ouders, maar ook voor ons. Dan hebben wij alles “uit de kast gehaald”. Wij laten in zo’n situatie niet eerder los, dan nadat we in goed overleg met de ouders de beste plek voor hun kind hebben gevonden. Ook dat is Passend Onderwijs!

Neem bij vragen gerust contact met ons op!

Zorgplicht
Een belangrijk woord in het passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school waar een kind wordt aangemeld, wettelijk verplicht is om te zorgen dat de leerling een goede plek krijgt in het onderwijs. Daarmee wordt bedoeld: een plek op een school, zo dicht mogelijk bij het eigen huis, waar het kind kan leren en groeien.

Als de leerling eenmaal is ingeschreven op een school, gaat de zorgplicht door. De school moet dan blijven onderzoeken op welke manier de leerling het beste ondersteund kan worden om te leren en groeien. Als blijkt dat dit niet (meer) lukt op de huidige school, dan moet de school samen met ouders een andere school zoeken. De nieuwe school moet goed passen bij het kind. Dat kan bijvoorbeeld ook een school zijn in het speciaal (basis)onderwijs. De school moet in alle situaties samenwerken met de ouders/verzorgers van het kind.

Samenwerkingsverband
Omdat elke school anders is, kunnen scholen het “passend onderwijs” niet in hun eentje organiseren. Alle scholen zijn daarom aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe.

We werken binnen Zeeluwe samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg, Ermelo en Epe.

Het samenwerkingsverband Zeeluwe heeft met alle scholen in de regio een plan gemaakt, waarin we afspreken hoe we samen voor passend onderwijs zorgen. Dit plan heet het ondersteuningsplan (OP). Hoe wordt de extra ondersteuning geregeld? Wat kan er nog binnen de gewone school? Wanneer past een speciale school toch beter bij een leerling? Deze en andere vragen worden beantwoord in het ondersteuningsplan van Zeeluwe.

Daarnaast heeft elke school zijn eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit is een document waarin de school beschrijft hoe zij zelf voor passend onderwijs zorgt. Hierin komen vragen aan bod als: hoe begeleidt onze school leerlingen? Wat kan er wel en niet? Wat kan onze school doen als leerlingen iets extra’s nodig hebben? 

Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) van de school of via de ondersteuningsplanraad (OPR) van Zeeluwe invloed uitoefenen op bovenstaande plannen (OP en SOP). Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten. Uw mening als ouder/verzorger is heel belangrijk. Heeft u interesse om deel te nemen? Laat het ons weten!

Samenwerking binnen de gemeente Putten
Om goed voor alle kinderen te zorgen, werken scholen ook samen met organisaties in de eigen gemeente. Wij werken onder andere samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Verder werken we samen met de leerplichtambtenaren van de gemeente, met zorginstellingen zoals logopedie, fysiotherpaie e.d. en met maatschappelijke ondersteuning. In Putten vindt ook regelmatig overleg plaats tussen alle verschillende scholen. 

Aanbod binnen Zeeluwe
Samenwerkingsverband Zeeluwe heeft het volgende onderzocht: 
In hoeverre is er sprake van een dekkend aanbod van SWV Zeeluwe?

  • We zijn goed op weg!
  • Bijna voor elk kind een plek;
  • Voldoende expertise voor handen;
  • Scholing voor ontwikkeling van professionals;
  • Aandacht voor doorgaande lijn;
  • Steeds meer samenwerking in-en extern

Als u HIER klikt kunt u het hele rapport lezen.

Samenwerkingsverband Zeeluwe geeft ook een nieuwsbrief uit. Als u HIER klikt dan kunt u de laatste versie lezen.

Contact
Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan altijd eerst contact op met uw eigen school. Heeft u specifieke vragen aan Zeeluwe? Hieronder vindt u de contactgegevens:

Samenwerkingsverband Zeeluwe
Gelreweg 22
3843 AN Harderwijk
Telefoon: 0341-740007
www.zeeluwe.nl
info@zeeluwe.nl

Nieuwsbrieven

Klik op onderstaande afbeelding voor onze nieuwsbrieven:

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.

of op Instagram